Forsiden
.....................................................................
Nyheter
.....................................................................
Katakombene
.....................................................................
Historie
.....................................................................
Samlinger
.....................................................................
Møtekalender
.....................................................................
Medlemsinfo
.....................................................................
Kontakt / bli medlem
.....................................................................

Vedtekter

LOVER FOR LUNDETANGENS VENNER


§1 FORMÅL
Foreningens formål er å bevare Lundetangens Bryggeri som et Kulturelt fortidsminne.
Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene dette formålet.

§2 MEDLEMSSKAP
Enhver som er over 18 år og har interesse for det tidligere Lundetangen Bryggeri, og ønsker å medvirke til å bevare dette som et kulturminne, er ved å betale kontingent som medlem å regne. Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats, og interesse for arbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§3 KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter til enhver tid medlemskontingentens størrelse som innbetales forskuddsvis til kassereren. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang er ikke å betrakte som medlem av foreningen. Vedkommende har da ikke medlemsmulighet før skyldig kontingent er betalt.

§4 FORENINGENS LEDELSE
Foreningen ledes av et styre som består av 7 medlemmer;
Leder,nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer.

Leder, eller i hans fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutning krever alminnelig flertall. For at styret skal være beslutningsdyktige må minst fire styrerepresentanter være tilstede Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme. Styrevedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelig administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle ekstraordinære utbetalinger utover normal drift av foreningen skal være anvist av leder. Regnskapet går fra 1.1 - 31.12

MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst åtte dager i forveien. Medlemmer har til en hver tid gratis adgang til museet.

§5 ÅRSMØTET
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i januar/februar.
Tid og sted bestemmes av styret, og bekjentgjøres med minst 21 dagers varsel.
Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
- Årsmelding
- Regnskap
- Fastsettelse av kontingent
- Innkomne forslag
- Valg ihht §5
- Utmerkelser

Forslag som skal behandles må være styret skriftlig i hende 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettige.
Lovendringer krever 2/3 flertall. Det velges dirigent til å lede årsmøtet, samt sekretær.
Årsmøtets beslutninger protokolleres. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret finner det påkrevet, eller hvis 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§6 ÅRSMØTET SKAL VELGE
- Leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
- To revisorer- Valgkomite - (En leder og to medlemmer)
Leder velges for to år av gangen, styremedlemmene vekselvis for ett og to år.
Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
Valgkomite og revisorer velges for ett år.

§7 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Beslutning om foreningens oppslutning kan skje når minst 3/4 av samtlige medlemmer i foreningen skriftlig har godkjent det. Har foreningen midler og/eller eiendeler, skal dette overleveres til Telemark Fylkesmuseum til oppbevaring.Vedtektene sist endret på foreningens årsmøte 2003.